Logo EPASS
Helpdesk: +31 (0)88 38 88 388 | [javascript protected email address]

Portfolio's

Onderstaande portfolio’s zijn ontwikkeld en worden inmiddels gebruikt binnen volgende opleidingen en/of huidige praktijkvoering:

Vervolgopleiding

Arts-assistenten, al dan niet in opleiding tot specialist, ontwikkelen hun competenties tijdens hun werk op de werkplaats, en worden in de dagelijkse praktijk geobserveerd en beoordeeld door supervisoren, stafleden en andere zorgmedewerkers waar de professional direct mee in contact komt. Het portfolio bestaat in de basis uit werkplekbeoordelingen, multisource feedback, reflecties, POPs, registratie van verrichtingen en een bekwaamhedenmodule. De precieze inrichting van het portfolio is afhankelijk van de specifieke wensen en eisen die de vereniging stelt aan de opleiding en het portfolio. EPASS wordt ingezet binnen de vervolgopleidingen: Anesthesiologie, Cardiologie, Dermatologie-venerologie, Gynaecologie/verloskunde, Immunologie, Intensive Care, Keel-neus-oorheelkunde, Kindergeneeskunde, Klinische chemie, Klinische genetica, Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek, Medische microbiologie, Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Oogheelkunde, Pathologie, Radiotherapie, Revalidatiegeneeskunde, Spoedeisende geneeskunde, TNO Opleiding Jeugdarts KNMG, Ziekenhuisapothekers.

Geneeskunde opleiding

Studenten die in opleiding zijn tot basisarts worden in het portfolio ondersteund in hun competentieontwikkeling. In de bachelor fase ligt de nadruk voornamelijk op professioneel gedrag, het aanleren van vaardigheden en het reflecteren op de eigen attitude, uitvoer van practica en participatie in onderwijs. In de master fase voorziet EPASS in het uitdiepen van de ontwikkeling tijdens de co-schappen en het leren in een authentieke klinische omgeving. De volgende instellingen maken gebruik van EPASS ter ondersteuning van hun geneeskundige basisopleidingen: Universiteit Maastricht, Erasmus MC Rotterdam en Leids Universitair Medisch Centrum.

Diergeneeskunde

Tijdens de masterfase van de diergeneeskunde opleiding, dienen studenten co-schappen op werkplekken in een van de volgende drie differentiaties te verrichten: (1) Gezelschapsdieren, (2) Paard of (3) Landbouwhuisdieren. Studenten ontwikkelen zich tijdens hun master in de benodigde noodzakelijke competenties van de dierenarts. Dit portfolio wordt gebruikt binnen de Universiteit Utrecht.

Medisch specialisten

Medisch specialisten gebruiken een portfolio waarbij de focus ligt op mogelijkheden tot reflectie, het opslaan van functioneringsgesprekken en het ontvangen van feedback door collega's en patiënten op hun functioneren (IFMS; Individueel Functioneren Medisch Specialist) enerzijds en het functioneren beoordeeld door arts-assistenten (MCTQ; Maastricht Clinical Teaching Questionnaire) anderzijds. Dit portfolio wordt gebruikt binnen diverse ziekenhuizen in Nederland. Voor meer informatie, bekijk ook Evaluatie en Achtergrond: MCTQ.

Advanced Nursing Practice 

De groeiende vraag naar zorg én kwaliteitsverbetering vraagt om een goede afstemming van care en cure. Dit is het domein van de verpleegkundig specialist die met een been in de verpleegkundige- en met het andere in de medische wereld staat. Tijdens de opleiding ontwikkel je de verpleegkundige beroepscompetenties tot een academisch niveau. De Master Advanced Nursing Practice leidt op tot de graad Master in Advanced Nursing Practice. Dit getuigschrift geeft na registratie recht op de wettelijke beschermde titel verpleegkundig specialist. Dit portfolio wordt gebruikt binnen Fontys Hogescholen en Hogeschool Rotterdam.

Physician Assistants

De 2,5 jaar durende masteropleiding PA- Klinisch Verloskundige is een aanvulling op de bacheloropleiding voor verloskundigen. De klinisch verloskundige wordt geschoold om in complexe situaties rondom zwangerschap en bevalling verantwoorde zorg te verlenen. Dit portfolio wordt gebruikt binnen de Hogeschool Rotterdam.

Vervolgopleiding Verpleegkunde

Voor verpleegkundigen is er een breed pakket specialistische vervolgopleidingen beschikbaar, verdeeld over drie aandachtsgebieden zijnde Moeder en kind, Intensieve zorg en Chronische zorg. Tijdens de opleiding werken studenten op een afdeling waar ze het praktisch deel kunnen uitvoeren. De diverse portfolio's voor deze opleidingen worden gebruikt binnen het Leids Universitair Medisch Centrum.

Huisartsgeneeskunde Zuid-Afrika

Het MMed programma bereidt artsen voor tot huisarts met een hoog niveau van klinische en organisatorische competenties. De opgeleide professionals leren problemen wetenschappelijk aan te pakken en worden getraind in hun rol als mentoren binnen de huisartsgeneeskunde in Zuid-Afrika. Dit portfolio wordt gebruikt binnen de Universiteit Stellenbosch en Walter Sisulu University.

Gezondheidswetenschappen en Biomedische wetenschappen

Binnen de opleidingen Gezondheids- en Biomedische wetenschappen, wordt EPASS ingezet om de ontwikkelingen binnen de academische schrijflijn van studenten te ondersteunen en monitoren. Gebaseerd op een set van academische schrijfcompetenties, worden de schrijfproducten van studenten beoordeeld. Coördinatoren kunnen de groei en ontwikkeling van studenten op deze manier longitudinaal opvolgen. Dit portfolio wordt gebruikt binnen de Universiteit Maastricht.

Biomedische Wetenschappen LUMC

Binnen de opleiding Biomedische wetenschappen, wordt EPASS ingezet om de studenten te ondersteunen bij het reflecteren op hun ontwikkeling en keuzes. Het digitaal portfolio biedt meer samenhang in gegeven feedback waardoor de feedback beter benut kan worden. Studenten, docenten en coördinatoren worden hierdoor bewuster van het belang van feedback. Door het meer systematisch reflecteren op o.a. beroepsoriëntatie krijgen studenten een beter beeld ten aanzien van de opleiding, toekomstig beroep en vervolgopleiding. Dit portfolio wordt gebruikt binnen LUMC.

A-KO opleiding

De research master Arts-Klinisch Onderzoeker (A-KO) is een opleiding tot basisarts én klinisch onderzoeker. Als afgestudeerde is de professional uitstekend toegerust om patiëntgeoriënteerd klinisch wetenschappelijk onderzoek uit te voeren én de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de patiëntenzorg toe te passen. De professional kan een brugfunctie vervullen tussen wetenschappelijk medisch onderzoek en de medische praktijk, en een rol spelen bij het toepassen van wetenschappelijke kennis en kunde in de directe patiëntenzorg. De opleiding onderscheidt zich van andere masteropleidingen door de uitgebreidere onderzoekscomponent en de koppeling van patiëntpraktijk aan onderzoek. Dit portfolio wordt gebruikt binnen de Universiteit Maastricht. Voor meer informatie, bekijk ook de paragraaf over Mindmap-based reflectie op pagina Academisch Onderzoek.

Rechten

Dit portfolio wordt gebruikt binnen de Universiteit van Maastricht.

Farmacie opleiding

Binnen de opleiding Farmacie, wordt EPASS ingezet tijdens de masterfase om de ontwikkeling tijdens de co-schappen en het leren in een authentieke klinische omgeving uit te diepen en vast te leggen. Dit portfolio wordt gebruikt binnen het Leids Universitair Medisch Centrum.